Kontaktirajte nas na tel/fax: +387 35 806 371.

O nama

U skladu sa razvojnim potrebama i mogućnostima, a na osnovu kontinuiranih napora Grada Tuzla za unapređenjem ambijenta za razvoj poduzetništva u okviru malih i srednjih preduzeća, pokrenuto je niz mjera i aktivnosti sa ciljem iznalaženja mehanizama za podršku poduzetništvu, odnosno stvaranju mogućnosti za kreiranje novih radnih mjesta.
Jedan od mehanizama svakako je projekat RPC Tuzla-Inkubator Lipnica koji je uspostavljen 2004. godine u prostoru kompleksa bivšeg rudnika „Lipnica“ u Lipnici i koji od tada funkcioniše kao poslovni inkubator.


Cilj projekta RPC-a jasno je definisan i kao takav je usmjeren na podsticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta kroz obezbjeđenje poslovnih prostora za rad pod povoljnim finansijskim okolnostima, pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja preduzeća, sudjelovanje u lokalnom ekonomskom razvoju kroz potpuno opravdano korištenje građevinskog zemljišta i objekata uz otvaranje niza prozvodno prerađivačkih i uslužnih pogona u cilju smanjenja nezaposlenosti stanovništva na području Tuzle i Lipnice. Pored zadatka za stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta, zadatak RPC-a je privlačenje domaćih i stranih investitora putem kojih se mogu realizovati mogućnosti za otvaranjem novih radnih mjesta.


Ističemo da je posebno značajan cilj poslovnog inkubatora u okviru svoje djelatnosti, pružanje podrške kategoriji start-up preduzeća u nastojanju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način realizuju svoju poslovnu ideju i ostvare mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja drugih.


Ono što posebno karakteriše ovaj poslovni inkubator je činjenica da je ovo jedinstven model poduzetničke infrastrukture koji ne samo da obezbjeđuje podsticaje za novo formirana preduzeća nego to čini i za razvijena preduzeća koja iskažu mogućnost zapošljavanja novih radnika. To znači da se nakon uspješne faze nastanka preduzeća omogućava nastavak poslovanja sada već razvijenim preduzećima u okviru poslovnog inkubatora.

Opšti podaci o preduzeću

JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o. u Tuzli je pravno lice koje obavlja djelatnost i posluje pod imenom:
Javno preduzeće Razvojno poduzetnički centar Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o. u Tuzli.
Skraćeni naziv preduzeća je JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica” d.o.o. u Tuzli.
Sjedište Društva je smješteno u krugu bivšeg rudnika „Lipnica“ u Lipnici, ulica Proleterskih brigada br. 60.

Osnivački akt i oblik organizovanja

Odlukom Općinskog vijeća Tuzla br. 01-19-976-2004 od 05.02.2004. godine, osnovan je RPC Tuzla - Inkubator “Lipnica” d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) kao pravno lice.
Društvo je osnovano i upisano u sudski registar 05.03.2004. godine pod brojem: U/I-195/04, uskladilo svoj status sa odredbama Zakona o javnim preduzećima po Rješenju Općinskog suda u Tuzli, broj: 032-0-Reg-08-000947 od 11.06.2008. godine od kada posluje kao JP RPC Tuzla-- Inkubator “Lipnica” d.o.o. i uskladilo svoju djelatnost po Rješenju Općinskog suda u Tuzli, broj: 032-0-Reg-12-000214 od 22.05.2012. godine.

Osnovni kapital Društva, udio Osnivača i djelatnost Društva

Osnivač Društva je Općina Tuzla sa 100% vlasništvom. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost Društva, naziv podrazreda standardne klasifikacije djelatnosti u koju je pravno lice razvrstano je: Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup, šifra 68.20

Upravljanje Društvom

Društvom upravlja Osnivač Društva kao vlasnik kapitala putem slijedećih organa:

 1.  Skupština
 2.  Nadzorni odbor
 3.  Uprava (menadžment)

Skupština Društva je najviši organ upravljanja Društvom koji odlučuje o svim osnovnim pitanjima poslovne djelatnosti. Ovlaštenja Skupštine Društva vrši Osnivač. Skupština podnosi Općinskom vijeću Tuzla izvještaje o radu i poslovanju Društva najmanje jednom godišnje, a obavezno po izradi godišnjeg obračuna za prethodnu poslovnu godinu.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva i rad Uprave i čine ga predsjednik i dva člana koje imenuje Skupština Društva na osnovu javnog konkursa u skladu sa Zakonom. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine, a za svoj rad odgovaraju Skupštini Društva.

Upravu Društva čini direktor Društva imenovan posebnom Odlukom Nadzornog odbora na mandatni period od četiri godine, uz prethodnu saglasnost Osnivača. Direktor Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo, odgovoran je za zakonitost poslovanja, a za svoj rad odgovara Nadzornom odboru.

Unutrašnja organizacija Društva

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta određena je unutrašnja organizacija rada.
Pored direktora koji čini Upravu Društva, utvrđena je slijedeća sistematizacija radnih mjesta:

 •  Saradnik za ekonomsko finansijske, komercijalne i knjigovodstvene poslove,
 •  Tehnički sekretar,
 •  Čuvari-portiri i
 •  Ložač u kotlani, radnik na održavanju.

Raspoloživi resursi i razvijene djelatnosti u okviru RPC-a

Za realizaciju poslovnih aktivnosti i zacrtanih ciljeva, Razvojno poduzetničkom centru na raspolaganju je 21 građevinski objekat ukupne površine 9.613 m2. Također, ovom kompleksu pripada i 158.770 m2 neizgrađenog zemljišta koje predstavlja značajnu pretpostavku daljeg razvoja Centra, a što je uslovljeno rješavanjem imovinskih odnosa i pitanja trajnog raspolaganja i korištenja kompleksa bivšeg Rudnika „Lipnica“.
U strukturi korisnika koji koriste povoljnosti poslovanja u RPC-u su razvijene i prisutne raznovrsne djelatnosti gdje prvenstveno preovladavaju subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću kao što su mašinska, drvoprerađivačka, obućarska, proizvodnja plastične ambalaže i proizvoda od plastike, proizvodnja od PVC i AL materijala, proizvodnja- priprema- prerada i pakovanje prehrambenih proizvoda, proizvodnja sredstava za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, proizvodnja ekoloških energenata-peleta, proizvodnja ljekovitih pripravaka na isključivo prirodnoj osnovi od lista masline, proizvodnja potpuno prirodnih napitaka od voća bez prisustva aditiva i konzervansa te razne proizvodne usluge koje imaju dodatni efekat u smislu stvaranja nove vrijednosti i dohotka.

Postignuti rezultati

Dosadašnjim radom RPC-a u periodu od 2004. – 2015. godine obezbijeđeni su povoljni uslovi za smještaj i poslovanje osamdeset jednog (81) preduzeća u kojima je bilo uposleno 597 radnika. Od ukupnog broja preduzeća koja su do sada koristila usluge RPC-a, 46 preduzeća su inkubirani poslovni subjekti koji su započeli svoje poslovanje u ovom poslovnom inkubatoru i u okviru koga su imali veoma važan vid podrške za uspješan početak.
Uspješnost u poslovanju ovog inkubatora može se iskazati i kroz podatak da je u RPC-u 2004. godini bilo smješteno 15 preduzeća u kojima je bilo uposleno 52 radnika, a da je zaključno sa 31.12.2015. godine u RPC-u poslovalo 27 preduzeća u kojima je uposleno 289 radnika od čega je preko 30% uposlenih iz Lipnice. Ovdje želimo ukazati na to da je broj prisutnih firmi i u njima uposlenih veći u toku godine kao i da su podaci iz ovog izvještaja vezani isključivo za stanje na dan 31.12.2015. godine.

Pregled broja poduzetničkih firmi i uposlenih u periodu od 2004. – 2015. godine

tabela

Broj poduzetničkih firmi i broj uposlenih po godinama

broj firmi

broj uposlenih

Usluge

Pored korištenja poslovnih prostora po povoljnim uslovima, poduzetnicima smještenim u RPC-u se pruža raznovrstan spektar ostalih usluga, isto tako značajnih za poslovanje, od kojih treba izdvojiti:

 •  Obezbjeđenje korištenja poslovnih prostora i zemljišta pod povoljnim uslovima i sa olakšicama
 •  Obezbjeđenje infrastrukturnih priključaka do svakog objekta: grijanje, el. energija, voda, telekomunkacije, rasvjeta, pristupni putevi i parking prostori
 •  Kontinurano fizičko obezbjeđenje kompleksa Centra čuvarskom službom
 •  Obezbjeđenje prostora za sastanke i obuku, pristup internetu, kopiranje, usluge slanja telefaksa
 •  Pružanje poslovnih savjeta
 •  Pomoć kod postupka registracije preduzeća
 •  Pomoć pri praćenju i poštivanju zakona i propisa
 •  Podrška kod izrade i provođenja poslovnog plana, posebno za start-up firme
 •  Konsultacije kod pripreme ugovora, izrade ponuda za tendere
 •  Pomoć kod organizovanja proizvodnog procesa u cilju optimalnog korištenja prostora i opreme
 •  Pomoć pri izradi pojedinačnih programa i aplikacija za dodjelu podsticajnih sredstava
 •  Informisanje o dostupnim fondovima i upućivanje poduzetnika ka fondovima koji stimulišu razvoj MSP te kreditnim linijama kao izvorima finansiranja
 •  Povezivanje firmi unutar RPC-a u cilju ostvarivanja saradnje i zajedničkog nastupa na tržištu
 •  Reklamne, marketing usluge i pomoć kod nastupa na sajmovima
 •  Promotivne aktivnosti putem medija, brošura, afiša i web stranice www.rpctuzla.ba za firme smještene u RPC-u
 •  Organizacija seminara i prezentacija iz oblasti kreditiranja i osiguranja.

Investicione aktivnosti

U okviru zadataka koji podrazumijevaju kontinuirano obezbjeđenje i unaprjeđenje infrastrukture, u proteklom periodu su učinjeni značajni napori u svrhu stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta u RPC-u.
Za realizaciju ovih zadataka Društvo je u partnerstvu sa Osnivačem, Inkubatorima iz BiH i regije kao i sa domaćim i međunarodnim fondovima koji podržavaju ovaj projekat, pokrenulo niz aktivnosti i realizovalo najznačnije infrastrukturne projekte koji po svom sadržaju obezbjeđuju povoljan poslovni ambijent za smještaj, rad i rast u poslovanju malih i srednjih preduzeća.
Pregled realizovanih infrastrukturnih projekata:

 •  Realizovan je Projekat toplifikacije RPC-a, kroz koji je u potpunosti obezbijeđena kotlovnica i primarna mreža grijanja kao i 81% sekundarne mreže grijanja u objektima koji su namijenjeni za poslovanje
 •  Izvršena je rekonstrukcija razvoda električnog napajanja sa izrađenim priključcima na objekte
 •  Obezbijeđena je optička PTT infrastruktura
 •  Izvršena je adaptacija i optimizacija 5.340 m² površina poslovnih prostora za poduzetničke svrhe
 •  Obezbijeđena je rasvjeta Centra
 •  Izgrađena je nova vodovodna i djelimično sanirana kanalizaciona mreža
 •  Sanirano je 4.300 m² krovnih površina na objektima
 •  Izvršeno je djelimično profilisanje kosina korita potoka Joševica
 •  Izvršena je sanacija i uređenje dijela putnih komunikacija u krugu RPC-a obuhvatom radova u površini od 3.759 m²
 •  Završene su aktivnosti na realizaciji projekta uređenja korita rijeke Joševica u dužini cca 900 m '.

Obzirom na postignute i prezentirane rezultate u proteklom periodu, ostvareni ciljevi Projekta osnivanja RPC-a se mogu iskazati i kroz slijedeće parametre:

 •  kontinuiran broj prisutnih firmi u Centru,
 •  kontinuiran broj uposlenih u prisutnim firmama,
 •  uvećanje prihoda iz osnovne djelatnosti,
 •  povećanje stepena samoodrživosti i
 •  značajno unapređenje i višestruko povećanje vrijednosti infrastrukture i objekata.

Šta je RPC Tuzla?

logo orange

Pružanje podrške kategoriji start-up preduzeća u nastojanju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način realizuju svoju poslovnu ideju i ostvare mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja drugih.

Naša misija i vizija

 • Podsticanje razvoja

 • Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta

 • Pružanje poslovnih i drugih usluga

 • Sudjelovanje u lokalnom ekonomskom razvoju

 • Privlačenje domaćih i stranih investitora