Kontaktirajte nas na tel/fax: +387 35 806 371.

Objekti

Kategorizacija objekata JP RPC Tuzla-Inkubator “Lipnica“ d.o.o.

Član 1.


Centar raspolaže sa 158.770 m2  zemljišta od čega su:

 • - objekti ukupne površine                       12.433,50  m2
 • - prostor oko objekata                            4.000       m2
 • - putevi i parkovi                                    9.411       m2
 • - potok Joševica                                     7.000       m2
 • - ostatak zemljišta                              125.925,5   m2
 •      * neuređeno zemljište                    100.925,5   m2
 •      * uređeno zemljište                         25.000      m2


Član 2.


Prostorije rezervisane za rad Uprave i obezbjeđenja JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica“ d.o.o. su:

 • - 6 prostorija za Upravu – I sprat Upravne zgrade,
 • - 2 prostorije Portirnice I i Portirnice II i
 • - Izložbeni prostor – PAVILJON.

    
Član 3.


Resursi RPC-a Tuzla-Inkubator „Lipnica“ d.o.o. su podijeljeni u dvije grupe:

 • - Objekti i
 • - Zemljište


Član 4.

 • Objekti se po svojoj namjeni dijele na:
 • - Poslovne prostore za START-UP preduzeća Tabela1.
 • - Poslovne prostore za INKUBATOR I RAZVIJENA preduzeća Tabela2.
 • - Ostale površine – Uz obavezu pribavljanja mišljenja struke, na korištenje se mogu davati površine ravnih krovova na objektima RPC-a koji bi se koristili za postavljanje sistema koji se koriste u svrhu dobijanja električne i toplotne energije.


Član 5.


Zemljište se dijeli na dvije podgrupe:

 • - neuređeno zemljište i
 • - uređeno zemljište

 

Član 6.

     Tabela 1. Poslovni prostori za START-UP preduzeća

 

Naziv objekta Prozivaona Površina (m2)
START-UP br.19-1 60
START-UP br.19-2 60
START-UP br.19-3 80
START UP br.19-4 80
START UP br.19-5 80
START UP br.19-6 80
START UP br.19-7 80
START UP br.19-8 60


    Tabela 2. Poslovni prostori za Inkubator i Razvijena preduzeća

 

Rb. Naziv objekta Površina m2 Rb. Naziv objekta Površina m2
1. Upravna zgrada 820 13. Željeznička zgrada 144
2. Podrum Upravne zgrade I 62 14. Komanda Scharf 40
3. Podrum Upravne zgrade II 40 15. Radiona za opravku vozila 103
4. Lampar 375 16. Valjkara 240
5. Garderoba i 
kupatilo
1.500
1.110
17. Mašinska radiona-dio 620
6. Prozivaona II dio 620 18. Mašinska radiona-dio 600
7. Restoran-dio 130 19. Elektro radiona 440
8. Restoran-dio 300 20. Radiona I dio 150
9. Upravna zgrada  RRiO 300 21. Radiona II dio 150
10. Ambulanta 417 22. Magacin 77
11. Baraka zidani dio 150 23. Radionica I krovnog 92
12. Baraka drveni dio 133 24. Separacija 300
      25. Komanda-Ski lift 54

 

Šta je RPC Tuzla?

logo orange

Pružanje podrške kategoriji start-up preduzeća u nastojanju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način realizuju svoju poslovnu ideju i ostvare mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja drugih.

Naša misija i vizija

 • Podsticanje razvoja

 • Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta

 • Pružanje poslovnih i drugih usluga

 • Sudjelovanje u lokalnom ekonomskom razvoju

 • Privlačenje domaćih i stranih investitora